Английский разговорный клуб 25 февраля (тема: Our body)

Dear Students! This Saturday at 11:00 we are happy to welcome you to our conversational club! The topic of our Speaking Club this Saturday is Our body. We’ll start at 11:00. Admission is 80 grn. Here is the word list to help you:

waist [weıst] талия
leg [leg] нога
chest [ʧest] грудная клетка
ear [ıə] ухо
cheek [ʧi:k] щека
throat [θrəut] горло
carpus [‘kɑ:pəs] запястье
skin [skın] кожа
mouth [mauθ] рот
forehead [‘fɔrıd] лоб
skeleton [‘skelıtn] скелет
neck [nek] шея
hand [hænd] рука, ладонь
palm [pɑ:m] ладонь
trunk [trʌŋk] туловище
jaw [ʤɔ:] челюсть
hair [heə] волосы
eye [aı] глаз
bone [bəun] кость
abdomen [‘æbdəmen] живот
knee [ni:] колено
heart [hɑ:t] сердце
chin [ʧın] подбородок
face [feıs] лицо
stomach [‘stʌmək] желудок
tooth [tu:θ] зуб
eyelash [‘aılæʃ] ресница
arm [ɑ:m] рука
muscle [‘mʌsl] мышца,  мускул
vein [veın] вена, кровеносный сосуд
heel  [hi:l] пятка
pancreas [‘pæŋkrıəs] поджелудочная железа
foot [fut] стопа, нога
hip [hıp] бедро (таз и верхняя часть ноги)
forearm [‘fɔ:rɑ:m] предплечье
elbow [‘elbəu] локоть
eyelids [‘aılıds] веки
lip [lıp] губа
fingernail [‘fıŋgəneıl] ноготь
rib [rıb] ребро
shin [ʃın] голень
shoulder [‘ʃəuldə] плечо, лопатка
brain [breın] мозг
navel [‘neıvəl] пупок, пуп
toe [təu] палец ноги
body [‘bɔdı] туловище
nose [nəuz] нос
torso [‘tɔ:səu] торс
kidney [‘kıdnı] почка
temple [‘templ] висок
wrist [rıst] запястье
shank [ʃæŋk] голень
head [hed] голова
jaw [ʤɔ:] челюсть
belly [‘belı] живот, брюхо
thigh [θaı] бедро от таза до колена
neck [nek] шея, горло
tongue [tʌŋ] язык
cranium [‘kreınjəm] череп
skull [skʌl] череп
back [bæk] спина
brain-pan [‘breınpæn] череп
stomach [‘stʌmək] живот, желудок
nape [neıp] затылок
lungs [lʌŋs] лёгкие
blood [blʌd] кровь
nostril [‘nɔstrıl] ноздря
skull [skʌl] череп
breast [brest] грудь
foot [fut] нога, ступня
nail [neıl] ноготь
eyebrow [‘aıbrau] бровь
liver [‘lıvə] печень
finger [‘fıŋgə] палец
skull Череп
Lip [lıp] Губа
Jaw [ʤɔ:] Челюсть
Nape [neıp] Затылок
Cheek [ʧi:k] Щека
Forehead [‘fɔrıd] Лоб
Tongue [tʌŋ] Язык
Neck [nek] Шея
brain-pan [‘breınpæn] череп
Tooth [tu:θ] Зуб
Eye [aı] Глаз
Mouth [mauθ] Рот
Nostril [‘nɔstrıl] Ноздря
Eyelash [‘aılæʃ] Ресница
Skull [skʌl] Череп
Head [hed] Голова
Hair [heə] Волосы
Ear [ıə] Ухо
Eyelids [‘aılıds] Веки
Chin [ʧın] Подбородок
Throat [θrəut] Горло
Nose [nəuz] Нос
Adam’s apple [’ædəms’æpl] Кадык
Temple [‘templ] Висок
Eyebrow [‘aıbrau] Бровь
face [feıs] Лицо
little toe [‘lıtltəu] мизинец на ноге
heel [hi:l] пятка
shin [ʃın] голень
shank [ʃæŋk] голень
foot [fut] стопа, нога
toenail [təuneıl] ноготь на ноге
thigh [θaı] бедро от таза до колена
big toe [bıgtəu] большой палец ноги
toe [təu] палец ноги
foot [fut] нога, ступня
leg [leg] нога
knee [ni:] колено
ankle [‘æŋkl] лодыжка, щиколотка
hip [hıp] бедро (таз и верхняя часть ноги)

 

forefinger [‘fɔ:,fıŋgə] указательный палец
handless [hændles] безрукий
nail [neıl] ноготь
triceps [‘traıseps] трицепс
knuckle [‘nʌkl] сустав пальца
pinky [‘pıŋkı] мизинец
biceps [‘baıseps] бицепс, двуглавая мышца
hand [hænd] рука, ладонь
one-armed [wʌnɑ:md] однорукий
arm [ɑ:m] рука
ring-finger [rıŋ’fıŋgə] безымянный палец
palm [pɑ:m] ладонь
thumb [θʌm] большой палец
middle finger [‘mıdl’fıŋgə] средний палец
finger [‘fıŋgə] палец
underarm, armpit [‘ʌndəɑ:m] подмышка
elbow [‘elbəu] локоть
index finger [‘ındeks’fıŋgə] указательный палец
small finger [smɔ:l’fıŋgə] мизинец, маленький палец
fingernail [‘fıŋgəneıl] ноготь
shoulder [‘ʃəuldə] плечо, лопатка
forearm [‘fɔ:rɑ:m] предплечье
wrist [rıst] запястье
carpus [‘kɑ:pəs] запястье
fist [fıst] кулак

Оставить комментарий